தை 07, 2052 / 20.01.21 புதன் கிழமை
காலை 11.00

உலகத் தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை
தமிழ்க்கூடல்

கூடலுரை :

காரைக்காலம்மையாரும் இந்தியப் பெண் கவிஞர்களும்

முனைவர் யாழ் சந்திரா
தமிழரின் மரபுவழி மருத்துவம் :
திரு சு.முத்தையா