பெரியார் விருது வழங்கும் விழா

 தை 2, 3, 4 – 2046/ சன.16,17,18 – 2015

 

thiravidar naal, periyar