சித்திரை 02, 2048 சனி  ஏப்பிரல் 15, 2017 மாலை 5.00

அயோத்தியா அரங்கம்(சானகிராம் உறைவகம்),

30, மதுரை சாலை திருநெல்வேலி

 

நந்தா விளக்கு வழங்கும்

தி.க.சி.இயற்றமிழ் விருது 2017

விருதாளர் கவிஞர், எழுத்தாளர், ஆவணப்பட இயக்குநர்

இரவி சுப்பிரமணியன்