ஆடி 32, 2050 சனி 17.08.2019 மாலை 6.00

சிரீராம்குழுமஅலுவலகம் மூகாம்பிகைவளாகம்

 ஆறாவது தளம், மயிலாப்பூர்,சென்னை 600 004

(சிபி.இராமசாமிதெருவில் உள்ள பாலம் கீழே)

சிறப்புரை : பிரவீண் பஃறுளி

உதவிப் பேராசிரியர், குருநானக்கு கல்லூரி

புதிய தமிழ்த்திறனாய்வு இயக்கங்களும் கருத்தியல் போக்குகளும்(1950-2000)