பங்குனி 28, 2048 / 31.03.2017

 

தமிழ் உயராய்பு மையம்,

தியாகராசர் கல்லூரி,மதுரை

 மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம்

இணைந்து நடத்தும்

பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

மதுரை – இலக்கியங்களில்,

ஆவணங்களில், வாழ்வியலில்!

 

 

ஒருங்கிணைப்பாளர்:

முனைவர் இ.பேச்சிமுத்து, 7598132916