பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் 

முதுகலைத் தமிழ்த்துறை,

வி.இ.நா.செ.நா.கல்லூரி, விருதுநகர்.

“தமிழ் இலக்கிய மரபில் கலகக் குரல்கள்”