புரட்டாசி 02, 2047 / செட்டம்பர் 18, 2016
காலை 9.00
பொதுக்குழுக் கூட்டம்
செயற்குழுத் தேர்தல்
வணிகர்(வியாபாரி)கள் சங்கத் திருமண மண்டபம்
7, வ.உ.சி.தெரு, காந்திநகர், மூவரசன்பேட்டை குளம் அருகில்)

அழை-பாரதி கலைக்கழகம்