மாசி 3-5, 2050  / பிப்பிரவரி 15-17

மாநாட்டுப்பேரணி
கண்கவர் கலை விழா
மண்ணிசை அரங்கம்
பட்டி மன்றம்
ஆடலரங்கம்
மகளிர் அரங்கம்
கவியரங்கம்
இன்னிசை யரங்கம்
பாராட்டரங்கம்