மாசி 25, 2051 மார்ச்சு 08,2020
ஞாயிறு மாலை 3.00
பாவாணர் தமிழ்வழிப்பள்ளி வளாகம்,
அட்டலக்குமி நிழற்சாலை, பள்ளிக்கரணை,
சென்னை 600100
பெண்கள் வாழ்வுரிமைப் பாதுகாப்பு இயக்கம்