முருகப்பா நகர்

தருமர் நகர்

சுப்பிரமணி நகர்

குடியிருப்போர் நலச்சங்கம்

தொடக்க விழா

சித்திரை 18, 2053 – 01.05.2022

மாலை 4.00

முருகப்பா நகர் முதன்மைச்சாலை, மடிப்பாக்கம், சென்னை 600 091