மாசி04, 2050 சனிக்கிழமை 16.02.2019 மாலை 6.00

சிரீராம்குழுமஅலுவலகம் மூகாம்பிகைவளாகம் (4, பெண்கள்தேசிகர்தெரு) ஆறாவது தளம்மயிலாப்பூர்சென்னை 600 004
(சிபி.இராமசாமிதெருவில் உள்ள பாலம் கீழே)

எழுத்தாளர் ஆதவனும் நானும் – ஆர்.வெங்கடேசு