ஆவணி 16, 2047 / செட்டம்பர் 01, 2016

தொடக்க அமர்வு முற்பகல் 10.30
நிறைவமர்வு  பிற்பகல் 2.30

 

அழை-வ.சுப.மாணிக்கம் நூற்றாண்டுவிழா01 ;azhai_va,suba.manickam100_01 அழை-வ.சுப.மாணிக்கம் நூற்றாண்டுவிழா02 ;azhai_va,suba.manickam100_02

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ் இலக்கியத்துறை
தமிழகப் புலவர் குழு