மார்கழி 18, 2052 / 02.01.2022

ஞாயிறு மாலை 6.30

இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு

2022 இல் குவிகம் என்ன செய்யலாம்? உங்கள் ஆலோசனைகள்நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்

நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:

 619 157 9931
கடவுச் சொல் /  Passcode:

 kuvikam123   

அல்லது
 https://bit.ly/3wgJCib

நம் வலை youtube இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38