பேரா.சி.இலக்குவனார் குறித்த இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் செவ்வி 

தமிழன் தொலைக்காட்சி முன்னோர்கள் வரிசையில்

நாள்  கார்த்திகை 26, 2049 / 12.12.2018