மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம்
மொழியியல் துறை
தமிழ் இணையக் கழகம், இந்தியா
தமிழறித நுட்பியல் உலகாயம், இலங்கை
தமிழ் இதழ், கனடா
இணைந்து
தேசிய உயர் கல்வி[(உ)ரூசா] திட்டம் 2 நிதி நல்கையுடன்
நடத்தும்
தமிழ் இணையம் 2023
இரு நாள் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்
தொடக்க விழா
ஐப்பசி 30, 2054 வியாழன் 16.11.2023