மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம்
மொழியியல் துறை
தமிழ் இணையக் கழகம்,இந்தியா
தமிழறித நுட்பியல் உலகாயம், இலங்கை
தமிழ் இதழ், கனடா
இணைந்து
தே.உ.க.[RUSA] திட்டம் 2 நிதி நல்கையுடன்
நடத்தும்
தமிழ் இணையம் 2023
இரு நாள் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்
நிறைவு விழா
கா்த்திகை 01, 2054 வெள்ளி 17.11.2023