(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1601-1610இன் தொடர்ச்சி)
1611. மெய்ம்மி நுட்பியல்Histotechnology
1612. மெய்ம்மி நோயியல்Histopathology
1613. மெய்ம்மை யளவையியல்Criteriology
1614. மெல்லமைப்பியல்Gnathology
1615. மெல்லுடலி யியல்    Malacology(2)
1616. மேக நோயியல்Syphilology
1617. மேடுபள்ள விளிம்புUndulate Margin
1618. மேலாண்மை வரைவியல்Management Graphics
1619. மேலாண்மைக் குமுகவியல்Managerial sociology
1620. மேலாண்மைப் பொருளியல்    Managerial economics

(தொடரும்) 

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல்வகைமைச்சொற்கள் 3000