(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1661 -1670இன் தொடர்ச்சி)
1671. வளைசப் பூவியல்Anthoecology
1672. வளைசப் பொருளியல்Ecological Economics
1673. வளைசப் பொறியியல்  Ecological Engineering
1674. வளைசலியல்
Ecology – சூழ்நிலையியல், சூழ்வியல், சூழலியல், சூழியல், சூழ்நிலை ஆய்வு இயல், சுற்றுப்புறச் சூழலியல், சூழ்நிலை ஆய்வு, வாழிடவியல், சுற்றுப்புறத் தூய்மை  இயல், உயிர்ச்சூழலியல், உயிரின வாழ்க்கைச் சூழல் ஆய்வியல், உயிரியச் சூழ்நிலையியல் எனப் படுகின்றன. இவற்றுள் கடைசி மூன்றும் பொருள் விளக்கப்படி சரிதான். என்றாலும்   Bioecology / Bionomics என உள்ளமையால் அவற்றைச் சேர்ந்தன. எனவே, இங்கே பொருந்தாது.   Eco என்னும் கிரேக்கச் சொல்லிற்கு மனை அல்லது சுற்றுப்புறம் எனப் பொருள். Environmentology என்பதை நாம் சூழலியல்/சூழியல் என்பதால் இதனையும் அவ்வாறே கூறுவது பொருட் குழப்பமாகும். சுற்றுப்புறவியல் – Ecology  எனலாம் என முதலில் குறிப்பிட்டிருந்தேன். ஆனால், நாம் சுற்றுப்புறச் சூழல், சுற்றுப்புறம், சூழல் என என்ன சொன்னாலும் ஒரே பொருளையே உள்ளத்தில் நிறுத்துவோம். எனவே பயன் பாட்டுக் குழப்பம் வரலாம். சுற்றுப்புற இயல் என்பதைச் சுற்றியல் எனச் சுருக்கினால் சுழல்வதையும் புற இயல் என்றால் புற வெளியையும் குறிக்கும் என்பதால் சுருக்கியும் பயன்படுத்துவது ஏற்றதாக இல்லை. எனவே, வேறு சொல் பயன்படுத்துவது நல்லது என எண்ணினேன். எனவே, சுற்றுப்புறத்தைக் குறிப்பிடும் வளவு, வளைசல் இரண்டில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தலாம். வளவு பொதுவாக ஒரு சுற்றடைப்பிற்குள் உள்ள வீடுகளைக் குறிக்கும்.  எனவே, சுற்றுப்புறப் பகுதியைக் குறிப்பிடும் வளைசல் என்பதைப் பயன்படுத்தி வளைசலியல் –  Ecology எனலாம். Oecology என்பது Ecology என்பதன் மாற்று எழுத்தொலிப்பு வடிவம்.  
Ecology / Oecology
1675. வளரிளம்பருவ உளவியல்         Adolescent Psychology

(தொடரும்) 

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல்வகைமைச்சொற்கள் 3000