(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்  1107-1120 இன் தொடர்ச்சி)

1121. பண்டைய தட்பியல்

காண்க : தட்பியல்-Climatology

Paleoclimatology

1122. பண்டைய மரவியல்

Paleodendrology

1123. பண்டைய இனவியல்

Paleethnology / Paleoethnology

1124. பண்டைய உயிரியல்

Palaeontology

1125. பண்டைய உயிர்ப் படிமவியல்

Phytopaleontology

1126. பண்டைய  நீர் வள இயல்

Paleolimnology தொல் ஏரியியல், தொல் நீர்நிலையியல் என இருவகையாகக் குறிக்கப் படுகின்றது. ஏரி என்று குறிப்பதைவிடப் பொதுவாக நீர்நிலை என்பது பொருத்தமாக இருக்கும். Pale   என்பதைத் தொல் என்பதை விடப் பண்டைய எனலாம். (pale என்றால் பழைய என்று பொருள்.) எனவே,  பண்டைய  நீர் வள இயல்  – Paleolimnology.

Paleolimnology

1127. பண்டைய காந்தவியல்

Paleomagnetics

1128. பண்டைய சிற்றுயிரிப் படிமவியல்

Micropaleontology

1129. பண்டைய  வளைசலியல்                       

Paleo Ecology

1130. பண்டைய தாவரவியல்

Paleobotany

1131. பண்டைய நீரியல் 

Paleohydrology

1132. பண்டைய நீரோட்டவியல்

Paleofluminology

1133. பண்டைய பறவையியல் 

Paleoornithology/ Paleornithology

1134. பண்டைய பாசியியல்

Paleoalgology

1135. பண்டைய புயலியல்

Paleotempestology

1136. பண்டைய புவி வடிவியல்

Paleogeomorphology

1137. பண்டைய புவியியல்

Paleogeology

1138. பண்டைய பூச்சியியல்

Paleoentomology

1139. பண்டைய பொருளியல்

Paleology

1140. பண்டைய மண்ணியல்

Paleopedology

1141. பண்டைய மனிதஇயல் 

 

Paleoanthropology

(தொடரும்) 

இலக்குவனார்திருவள்ளுவன்,
அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000