(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள்  1142-1155 இன் தொடர்ச்சி)

1156. பயன்நெறி மெய்யியல்

Philosophy – மெய்யியல். Utilitarian – பயன்நோக்கிய, நலப்பயன்சார், நுகர்பயன்சார், பயண முதற் கொள்கையினர், பயனெறி முறைக் கோட் பாட்டாளர், பயன் முதற் கொள்கையர், பயன்நெறி முறையர், பயன்பாட்டு நோக்கு சார் எனப்படுகின்றது.

இங்கே உயர்திணையில் குறிக்கப் பெறவில்லை. எனவே, அஃறிணையில்

பயன்நெறி மெய்யியல் Utilitarian Philosophy எனலாம்.

Utilitarian Philosophy

 

1157. பயன்படு கணக்கியல்

Applicable mathematics

1158. பயன்மை

Applied – பயன்பாட்டு, பயன்படு, நடைமுறை, விளைவியல், பயனுறு, உள்,  பயன்முறை, பொருத்தப்படும், செலுத்திய, செயல்முறை சார்ந்த, கொடுக்கப்படும், பயன் முறைசார், பிரயோக, செயலாக்க எனப் பலவகையாகக் குறிக்கப் பெறுகிறது. பிரயோக என்பது தமிழ்ச் சொல்லல்ல. பெரும்பாலும் நாம் ‘பயன் பாட்டு’ என்று பயன் படுத்துகிறோம். பயன்பாட்டுநிலை, பயனுறுநிலை முதலானவையாகத்தான் அறிவியல் முதலான துறைகள் உள்ளன. முதலில் செயல் சார்ந்த என்னும் பொருளில் செய்மை எனக் குறித்துப் பார்த்தேன். எனினும் மக்கள் வழக்கத்தை ஒட்டிய சொல்லே சிறப்பாக இருக்கும் என்பதால் அதனை மாற்றிப் பயன்சார்ந்த என்னும் பொருளில் சுருக்கமாகப் பயன்மை எனக் குறித்துள்ளேன். அஃதாவது குறிப்பிட்ட ஒன்றைப் பயன்படுத்திச் செய்யும் முறைமை. எனவே,

பயன்மை –  Applied  எனலாம்.  

Applied

1159. பயன்மை  அறவியல்

Applied Ethics

1160. பயன்மை உளவியல்

Applied psychology

1161. பயன்மை  வானிலையியல்

Applied Meteorology

1162. பயன்மை  விசையியல்

Applied Mechanics

1163. பயன்மை நூற்புழுவியல்

Applied nematology

1164. பயன்மை மானிடவியல்

Applied anthropology

1165. பயன்மை மொழியியல்

Applied linguistics

1166. பயன்மைக் கணித இயல்

Applied Mathematics

1167. பயன்மைக் குமுகவியல்

Applied Sociology

1168. பயன்மைச் சூலியல்

Applied Embryology

1169. பயன்மை  வளைசலியல்

Applied Ecology

1170. பயன்மைப் புள்ளியியல்

Applied Statistics

1171. பயன்மைப் பொருளியல்

Applied Economics

(தொடரும்

இலக்குவனார்திருவள்ளுவன்,
அறிவியல் வகைமைச் சொற்கள் 3000