(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1477 – 1487 இன் தொடர்ச்சி)

1488. மாதவிடாயியல்         

மாதந்தோறும் என்னும் பொருளுடைய Emmenosஎன்னும் சொல்லில் இருந்து Emmeno உருவானது. பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் வரும் விலக்கு குறித்த இயல்.

Emmenology

1489. மாந்தக் குமுகவியல்

Anthroposociology

1490. மாந்தர்விலங்கு தொடர்பியல்

மாந்தருக்கும் விலங்கினத் திற்கும் உள்ள தொடர்பு குறித்து ஆராயும் துறை. எனவே, Anthrozoology என்பதன் நேர் பொருளைக் குறிக்கக் கூடாது. இதன் மற்றொரு பெயர் மாந்தர்-அல்மாந்தர்-விலங்குகள் ஆய்வு/human–nonhuman-animal studies என்பதாகும். ஆதலின் மாந்தர் விலங்குகள் தொடர் பியல் எனலாம். 

Anthrozoology

1491. மார்சியக் குமுகவியல்

Marxist sociology

1492. மார்பகவியல்

mastós என்னும் பழங்கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் மார்பு.

Seno என்னும் இலத்தீன் சொல்லின் பொருளும் மார்பு.

Mastology / Senology

1493. மாழை ஆய்வியல்

மாழை  ஆய்வு என்னும் பொருள் கொண்ட பழங் கிரேக்கச் சொல்லில் இருந்து Docim உருவானது.

Docimology

1494. மாழைப் பொறியியல்

Metallurgical Engineering

1495. மாறுகண்பண்டுவம்

Orthroptics

1496. தொல்தோற்ற இனவியல்

தொல்தோற்ற இனவியல், மானிட–குரங்கின இயல் என இருவகையாகவும் கூறு கின்றனர். குரங்கிலிருந்து மனிதன் பிறந்தவன் என்னும் கருத்தின் அடிப்படையிலான இயல். தொல்தோற்றம் என்பதும் மனிதத் தோற்றத்தைத்தான் குறிக்கிறது. எனவே, தொல் தோற்ற இனவியல் என்றே குறிக்கலாம்.

Anthropobiology

1497. மானிட ஆக்கப் புவி வடிவியல்

Anthropo geomorphology

1498. மானிட மெய்யியல்

Philosophical Anthropology

1499. மானிட மொழியியல்           

Anthropological linguistics

1500. மானிடவியல்

Anthropology

(தொடரும்) 

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல்வகைமைச்சொற்கள் 3000