(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1488 – 1500 இன் தொடர்ச்சி)

1501. மிகு ஒலியியல்

Hyperacoustics

1502. மிடறு–மூக்கியல்

Laryngorhinology

1503. மிடற்றியல்

larynx என்னும் புது இலத்தீன் சொல்லின் பொருள் தொண்டை.

தொண்டையியல் என்றும் குரல் வளையியல் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. உடலின் இப்பகுதிக்கு மிடறு எனப் பெயர். எனவே, மிடற்றியல் எனக் குறித்துள்ளோம்.

Laryngology

1504. மிதவை யுயிரியியல்

Planktology

1505. மிதிவண்டிப் போக்குவரத்துப்  பொறியியல்

Bicycle Transportation Engineering

1506. மின்இயங்கியல்

Galvanology / Electrodynamics

1507. மின் உருவாரவியல் 

Electroceramics

1508. மின் ஒலியியல்

Electroacoustics

1509. மின் பொறியியல்

Electrical Engineering

1510. மின்காப்புப் பொருளியல்

Dielectrics

1511. மின்கோவுசுகிமின் இயங்கியல்

Minkowski electrodynamics

1512. மின்சுற்று  இணைப்பியல்

Topology 3of circuits

1513. மின்சுற்று மேலமை நுட்பியல்

Surface Mount Technology

1514. மின்ம இயற்பியல்

Plasma physics

1515. மின்முனை இயல்

Electrodics

1516. மின்வளிம இயங்கியல்

Electrogas Dynamics

1517. மின்விசை யியல்

Electro Mechanics

1518. மின்வேதி யியல்

Electrochemistry

1519. மின்வேதிவெப்ப இயங்கியல்

Electrochemical thermodynamics

1520. மின்னணு ஒளியியல்

Electron optics

(தொடரும்) 

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல்வகைமைச்சொற்கள் 3000