(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்: 161-165- தொடர்ச்சி)

சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் 166-170

166. Abrogate (வினைச்சொல்)  வழக்கொழியச் செய்
 வழக்கறு; 
அழி ; நீக்கு ; திரும்பப்பெறு முடிவு கட்டு  

நடைமுறையிலுள்ள விதியையோ சட்டத்தையோ பயன்முறையையோ செயல்பாட்டிலுள்ள எதையோ வழக்கொழியச் செய் அல்லது அதற்கு முடிவு கட்டு          
167. Abrogation (பெயர்ச்சொல்)தவிர்த்தல்
வழக்கொழித்தல்
சட்ட நீக்கம்
சட்டத்திருத்தம்  
அதிகார பூர்வமாக இரத்து செய்(தல்) என்பர். இரத்து தமிழ்ச்சொல்லல்ல. இரத்து செய் என்னும் இரு கலப்புச் சொற்களுக்கு மாற்றாக நீக்கு என ஒற்றைத் தமிழ்ச்சொல்லைப் பயன்படுத்துவதே சிறப்பு.  

முன் இயற்றப்பட்ட சட்டம் ஒன்றை நீக்குதல்
168. Abruptதிடீரென
எதிர்பாராமல்  
எதிர்பாராததும் திடீரென நிகழ்வதுமான செயல்.
169. Abruptly(வினையடை)  திடீரென்று
தொடர்ச்சியற்ற
செங்குத்துச் செறிவு
170. Abscond  தலைமறைவாதல்  

குற்றச் செயல் புரிந்தமைக்காக அல்லது சட்ட மீறலுக்காகப் பிடிபடுவதிலிருந்தோ, தளையிடப்படுதிலிருந்தோ சட்ட நடவடிக்கையிலிருந்தோ தப்பிப்பதற்காக நீதிமன்ற எல்லைக்கு அப்பால் செல்லுதல் அல்லது இயல்பான உருவிலோ மாற்றுருவிலோ தன்னை மறைத்துக்கொள்ளுதல் அல்லது ஒளிந்து கொள்ளுதல்.  

குற்றம் புரிந்த இடத்திலிருந்தும் வசிப்பிடத்திலிருந்தும் சட்ட நடவடிக்கைகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக உள்ளூர் நீதிமன்ற வரம்பிற்கு அப்பால் விரைந்து கமுக்கமாக வெளியேறுதல்.  
கடனைத் திருப்பச் செலுத்துவதிலிருந்து தப்பிப்பதற்காகக், கடனாளியின் வழக்கு தொடுப்பு,
நீதிமன்ற அழைப்பாணை பெறுதல்,
தளையிடப்படல் முதலான சட்ட நடவடிக்கைகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக இருப்பிடத்தை விட்டு அகன்று வேறிடத்தில் மறைந்து வாழ்தல்.
மற்றவருடைய/மற்றவர்களுடைய / பொது நிறுவனத்துடைய / அலுவலகத்துடைய/ தனக்குரியதல்லாத பணத்தையோ சொத்தையோ  உரியவர் அல்லது உரிய முறையான இசைவின்றி எடுத்துக்கொண்டு அவர்/அவர்கள் அறியா வேறிடத்திற்குச் சென்று மறைந்து இருத்தல்.

நீதிமன்றத்தில் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்ட ஒருவர், நீதிமன்றம் குறித்த நாளில் அல்லது வழக்கு நாளில் வரத்தவறினால் அதுவும் தலைமறைவேயாகும்.  

உசாவல் மடல் ( inquiry letter) பெற்ற பின்னர் தொடர்பினைத் துண்டிக்கும் வகையில் இருப்பிடத்தை மாற்றிக் கொண்டு நடவடிக்கைக்கு ஒத்துழைக்காமல் இருப்பதும் இந்தியச் சான்றுச் சட்டம் பிரிவு 8, விளக்கம் எச்./ Indian Evidence Act. Sec.8, illustration (h) இன்படித் தலைமறைவே.  

கருப்புச்சந்தை தடுப்பு, இன்றியமையாப் பொருள்கள் வழங்கல் சட்டம் 1980 பிரிவு 7, சிறை/காவல் வைப்பு ஆணையிலிருந்து தப்பிப்பவர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து விளக்குகிறது.

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்