(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்: 426 – 429 தொடர்ச்சி)

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 430-436

(சொல், மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

430. Biology – உயிர் நூல்

431. பிராணதாரணப் பிரயத்தனம் – Struggle For Existence

‘போதுமான மட்டுஞ் சுறுசுறுப்பாயிருப்பவனே பிராணதாரணப் பிரயத்தனத்தில் (Struggle For Existence) ஒழிந்துவிடாது தங்கி நிற்பான்’ என்று உயிர் நூல் (Biology) முறையிடுகின்றது.

நூல்   :           நூல் தமிழ் வியாசங்கள் (1922) பக்கம் -6

நூலாசிரியர்         :           வி.கோ. சூரியநாராயண சாத்திரியார், பி.ஏ., (சென்னைக் கிறித்தவ கலாசாலை முன்னாள் தலைமைத் தமிழ்ப் பண்டிதர்)

432. Psychology – உளநூல்

433. Political Economy – செல்வ நூல்

434. மனித நூல் – Anthropology

ஈண்டுக் குறித்த நூல் என்பது உயிர்நூல். உளநூல் (Psy- chology) மனித நூல் (Anthropology) ஒழுக்க நூல், செல்வநூல் (Political Economy) பெவுமிய நூல் (Geology) முதலியவற்றின் பொதுப்பெயர்.

நூல்   :           தமிழ் வியாசங்கள்

நூலாசிரியர்         :           வி.கோ. சூரியநாராயண சாத்திரியார், பி.ஏ.,

435, 436 முன்னடை, பின்னடை

எம்.ஏ. வரதராச பிள்ளை, பி.ஏ.பி.எல், எப்.டி.எசு. எல்லாருக்கும் பொதுவாக உரிமையான, ‘சிரீமான்’ என்னும் முன்னடையும், அவர்கள் என்னும் பின்னடையும் இல்லாமலே தமது பெயர் கிட்டத் தட்ட ஒரு சாண் இருந்தது. வக்கீல் அதைப் பார்த்து மனம் பூரித்தார்.

நூல்      :           சதானந்தர் (ஓர் அரிய தமிழ் நாவல்) (1922) அதிகாரம் – 2 – பித்தோ பேயோ, பக்கம் – 38

நாவலாசிரியர்  :           நாகை சொ. தண்டபாணிப் பிள்ளை

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்