( தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 621-638 தொடர்ச்சி)

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 639- 647

(சொல், மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி.1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

639. கோசித்தல்   –           ஆரவாரித்தல்

640. சிவலிங்கம்   –           அருட்குறி

641. விருத்தபுரி    –           பழம்பதி

642. விமோசனம் –           நீங்குதல்

            திருப்புனவாயிற் புராணம் (1928) (திருவாரூர் தியாகராச கவிராச தேசிகர் இயற்றியது)

அரும்பதவுரை     :           தூத்துக்குடி பொ. முத்தைய பிள்ளை

643. lmmoveables    –           இயங்காப் பொருள்

644. Terrace   –           மேன்மாடி

645. Screen    –           திரைச்சீலை, இடுதிரை

646. Change  –           சிதறின தொகை

நூல்   :           இளைஞர் தமிழ்க் கையகராதி (1928)

தொகுத்தவர்        :           மே. வீ. வேணுகோபாலப் பிள்ளை ஈ.எல்.எம்.எம்

மேல்நிலைப் பள்ளித் தமிழாசிரியர், சென்னை)

647. திலகர் – சிறந்தவர்

நூல்   :           திவ்விய சூரி சரிதம் (1929)

(தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு)

நூலாசிரியர்         :           உ. வே. திரு. வீ. சாமி ஐயங்கார் பக்கம் : 4

எட்டயபுரம் சமசுத்தான வித்வான்)

+++ கவிஞர் சுரதா ‘சுண்டல்’ என்ற பெயரில் ஒரு பத்திரிகை துவங்கத் திட்டமிட்டிருக்கிறார். – பால்யூ

இதழ் : குமுதம் +++

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்