(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 733 – 739 தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 740-750

(சொல், மொழி மாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழிமாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

740. Binoculars –              குழற் கண்ணாடி

741. Carbon        –              கரிச்சத்து

742. Elements   –              இயற்பொருள்கள்

743. Degree       –              சுழி

744. Indigo          –              அவிரி நிறம்

745. Orange       –              கிச்சிலி நிறம்

746. Parallel        –              நேருக்கு நேர்

747. Photo Graphic camera          –              புகைப்படப் பெட்டி

748. Milky Way –              பால் வழி

749. Solar System            –              சூரிய குடும்பம்

750. Spectro Scoe            –              ஒளி உடைக்கும் கருவி

நூல்        :               சூரியன் (1935)

நூலாசிரியை       :               இராசேசுவரியம்மையார், எம்.ஏ., எல்.டி.

(சென்னை மேரியரசி கலாசாலை விஞ்ஞான சாத்திர ஆசிரியர்)

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்