(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்  770- 775 தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில்

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்  776 – 786

(சொல், மொழி மாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழிமாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

776. சப்தாலங்காரம்          –              சொல்லணி

777. அர்த்தாலங்காரம்      –              பொருளணி

778. உபமாலங்காரம்        –              உவமையணி

779. திருட்டாந்த அலங்காரம்         –              எடுத்துக்காட்டுவமையணி

780. அபூத உவமை             –              இல்பொருளுவமையணி

781. ரூபக அலங்காரம்      –              உருவக அணி

782. சந்தேக அலங்காரம்  –              ஐயவணி

783. வ்யதிரேக அலங்காரம்            –              வேற்றுமையணி

784. பிரதீப அலங்காரம்   –              எதிர்நிலையணி

785. பரிசுர அலங்காரம்    –              கருத்துடை அடைமொழியணி

786. சங்கர அலங்காரம்          –              கலவையணி

நூல்        :               சிற்றிலக்கண விளக்கம் (1936)

பக்கங்கள்            :               200, 201, 202, 203, 204, 205, 206

நூலாசிரியர்         :               கா. நமச்சிவாய முதலியார்

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்