(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : 1079- 1097 தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம் : 1098-1120

(கவிஞர் சுரதா, கி.பி.1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்)தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழிமாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

 1. அம்போதரங்கம் – நீரின் அலை
  அம்போதரங்கம் (நீரின் அலை) அல்லது அசையடி – இது கடல் அலைகள் போல அடிகள் அளவடியாய் நிற்பது.
 2. அசோரத்திரம் – இரவும் பகலும்
 3. அத்துவிதம் – இரண்டற்றது
 4. இலஞ்சம்ர் – கைக்கூலி
 5. காலேசு -கல்லூரி
 6. கைங்கரியம் – தொண்டு
 7. தரும சாத்திரங்கள் – உயர் நூல்கள்
 8. திரவிய சாலை – காசடக்குங் கூடம்
 9. பந்தம் – கட்டுப்பாடு
 10. பிரத்தியட்சம் – கண்கூடு
 11. வாதபுத்தகம் – வழக்குப் புத்தகம்
 12. உபநிடதம் – மறைமுடிவு
 13. (இ)ரப்பர் மரம் – பிசின் மரம்
  நூல் : சிரீ இராமநாத மான்மியம்
  நூலாசிரியர் : ச. பொன்னம்பல பிளளை
 14. இந்திர நீல ரத்தினம் – கார் தந்த மணி
 15. பீதாம்பரம் – மின்நூல் ஆடை
 16. விவிதம் – பலவகை, பலவிதம்
 17. பூமிசுதன் – செவ்வாய்
 18. வியோகம்-பிரிவு
 19. .பூர்வ பக்கம் – முதற்பக்கம்
 20. தாசி – அடியவள்
 21. வாளாம்பிகை – இளையவள்
 22. Defence – எதிர்க்கட்சி
 23. Sea Custom – கடல்வரி

(தொடரும்)
உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்