(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 822-830– தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 831-850

(சொல், மொழி மாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழிமாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

831. க்ருக(ஹ)ம் –           வீடு

832 ஆகாச(ஸ)ம்           –           வெளி, விண்

833. ச(ஸ)ந்தோச(ஷ)ம்  –           மகிழ்ச்சி

834. ஆகாரம்    –           உணவு

835. (இ)ரதம்    –           தேர்

836. (இ)லாவண்யம்     –           அழகு

837. வாக(ஹ)னம்         –           ஊர்தி

838. அலங்காரம்           –           அணி

839. ச(ஸ)ர்ப்பம்           –           பாம்பு

840. ஆபரணம் –           இழை

841. உத்ச(ஸ)வம்          –           திருவிழா

842. வித்வான்  –           அறிஞன்

843. புட்(ஷ்)பம் –           பூ, மலர்

844. கசுட்(ஷ்)டம்         –           வருத்தம்

845. தர்மம்       –           அறம்

846. ப்ரயோச(ஜ)னம்    –           பயன்

847. பார்யை    –           மனைவி

848. வரம்         –           காய்ச்சல்

849. புருச(ஷ)ன் –           கணவன்

850. உட்(ஷ்)ணம்          –           சூடு

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்