(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்: 881-891 தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்: 892-903

(கி.பி.1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட  மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்)தேடித் தந்துள்ளார்.238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழிமாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

892. Cricket        –            துடுப்பு ஆட்டம்

893. Hockey      –            வளைகழி ஆட்டம்

894. Rugby          –            பிடி பந்தாட்டம்

895. Basket Bal l-          கூடைப் பந்தாட்டம்

கேம்சு என்ற பகுதியில் துடுப்பு ஆட்டமும் (Cricket) வளைகழி ஆட்டமும் (Hockey), உதை பந்தாட்டமும் (Foot Ball), பிடி பந்தாட்டமும் (Rugby), சல்லடைப் பந்தாட்டமும் (Tennis), கூடைப் பந்தாட்டமும் (Basket Ball) இவை போல்வன பிறவும் அடங்கும்.

நூல்        :               மாணவர் தமிழ்க் கட்டுரை (1940), பக்கம் – 16

நூலாசிரியர்         :               வித்துவான், பாலூர், து. கண்ணப்ப முதலியார்

                :               (தமிழ் ஆசிரியர் முத்தியாலுப் பேட்டை உயர் கலாசாலை, சென்னை)

896. Suit case – தோல் பெட்டி

என் தந்தையாரும் யானும் துணிக்கடைக்குச் சென்று, எனக்கு வேண்டிய துணிகளை எடுத்துக் கொண்டோம்; தற்காலப் பேரறிஞர்கள் எழுதிய ஆங்கிலப் புத்தகங்களையும், தமிழ்ப் புத்தகங்களையும் வாங்கிக் கொண்டோம்; எனக்கு ஒரு தோல் பெட்டி (SuitCase) இல்லாதது ஒரு குறையாய் இருந்ததால், அதையும் வாங்கிக் கொண்டேன்.

நூல்        :               மாணவர் தமிழ்க் கட்டுரை (1940), பக்கம் – 160

நூலாசிரியர்         :               வித்துவான் பாலூர், து. கண்ணப்ப முதலியர்

                                ⁠(தமிழ் ஆசிரியர். முத்தியாலுப் பேட்டை உயர் கலாசாலை, சென்னை)

897.இன்தமிழ்

தமிழ்மொழி இனிமையானது என்று எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள். அதன் இனிமையை அறிந்தவர்கள் அதனை இன்தமிழ் என்று சொல்லக் கேட்கிறோம்.

நூல்        :               சங்கநூற் கட்டுரைகள் (1946), பக்கம் : 1

நூலாசிரியர்         :               தி. சு. பாலசுந்தரன் (இளவழகனார்)

                                ⁠ (மறைமலையடிகள் மாணவர்)

898. அபிவியக்தமாக        –              வெளிப்படையாக

899. தானம்           –              இடுதல்

900. விநயம்         –              அடக்கம்

901. இலக்ஷணம் –              குறி

902. இலக்ஷியம்  –              முறிக்கப்படுவது

903. விவகாரம்    –              உலக வழக்கு

நூல்        :               விவேக சிந்தாமணி வேதாந்த பரிச்சேதம் (1940)

                                ⁠(இரண்டாம் பதிப்பு)

விளக்கம்             :               தஞ்சை மாநகரம் வி. பிரம்மாநந்த சுவாமிகள்

(தொடரும்)
உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்