(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 213 – 217 தொடர்ச்சி)

(சொல் மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

218. அசாதாரண தருமம்   –    சிறப்பியல்பு

219. ஆசீர்வாத ரூபம்     – வாழ்த்து

220. திருக்கு – அறிவு

221. நாநா    –          பல

222. பரசுபரம்      – ஒன்றற் கொன்று

223. பத்தியம் – பாடல்

224. பிரதியோகி  – எதிர்மறை

225. பிராக பாவம் – முன்னின்மை

226. விசேடம் – அடைகொளி

227. விட்சேபம்      – புடைபெயர்ச்சி

நூல்   :           வேதாந்த சூளாமணி மூலமும் உரையும் (1908)

குறிப்புரை :           கோ. வடிவேலு செட்டியார்

(தொடரும்)

வமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்