(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்: 274-280 தொடர்ச்சி)

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் : 281-288

(சொல் மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

281- 288. தழுவுதல்

281. லதாவேட்டிதாலிங்கம்    —        கொடிபோலக் சுற்றித் தழுவுதல்

282. விருட்சாதிரூடாலிங்கனம்           —        மரத்தைப் போலேறித் தழுவுதல்

283. திலதண்டுலாலிங்கனம்   —        எள்ளும் அரிசியும் போலக்கலந்து தழுவுதல்

284. சீர நீராலிங்கனம் —        பாலும் நீரும் போல ஒன்றுபடத் தழுவுதல்

285. ஊருப்பிரகூடாலிங்கனம் —        தொடையால் நெருக்கித் தழுவுதல்

286. சகனோபசிலேசாலிங்கனம்         —        குறிகள் சேரத் தழுவுதல்

287. (இசு)தனாலிங்கணம்       —        கொங்கையழுந்தத் தழுவுதல்

288. (இ)லாலாடிகாலிங்கணம் —        நெற்றிபொருந்தத் தழுவுதல்

நூல்      :           கொக்கோகம் (1910) பக்கம் -141

நூலாசிரியர்      :           அதிவீரராம பாண்டியன்

உரையாசிரியர்  :           கொற்றமங்கலம் இராமசாமிப்பிள்ளை

(தொடரும்)

வமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்