அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 301-400

 

301) தாள் துண்டிப்பிக் கருவி paper shredder
302) தாள் பிடிப்பி Paper Clip
303) தாள் வானூர்தி/ தாள் அம்பு Paper Plane, Paper Aeroplane( Uk), Paper Airplane (Us), Paper Glider, Paper Dart
304) தானி இசைப்பெட்டி Jukebox
305) தானியங்கி உந்து Robotic Car
306) திசைகாட்டி Compass
307) திணைப்படம் Map
308) தித்தியன் (>தித்தி மனிதன்) Candyman
309) திரி இடியப்பம் Spaghetto
310) திருட்டு எச்சரிக்கை யொலி burglar alarm
311) திருட்டுத் தடுப்பொலி Store Exit Antitheft Alarm
312) திருமண உரையர் Wedding Speakers
313) திருமறை Bible
314) திரைக்கூடங்கள் Studio
315) திறப்பி Can Opener/ Tin Opener
316) திறவுகோல் Key
317) தீ அணைப்பு வண்டி Fire engine
318) தீங்கில்லாக் கழலைகள் Benign Tumours
319) தீயணைப்புத் தெளிப்பி Fire Sprinkler
320) துணி உலர்த்தி Clothes Dryer
321) துணிமணி அடுக்கம் Clothing Rack
322) துமி ஓவியம் Spray Painting
323) துன்பியல் திரைப்படம் Disaster Film
324) துன்பியல் திரைப்படம் Disaster Film
325) துன்னெலி great mole rat
326) தூக்கம் / குறட்டை Zzzz
327) தூக்கி ஊர்தி Forklift
328) தூக்கு வண்டி Bucket Truck, Boom Truck
329) தூசுறிஞ்சி Vacuum Cleaner
330) தூய்மையாக்கிகள் Cleaning Agents
331) தூறல்தாரை Shower
332) தொடரி Train
333) தொடுகறிகள் Dishes
334) தொற்றல் Contagious
335) தேய்ப்பிச் சூடேற்றி Iron box heater
336) தேய்ப்புத்தூள் Dishwasher Detergent
337) தோட்ட அறை Garden Room
338) தோட்டக் காப்பகம் Garden Conservatory
339) தோணி Ferry
340) தோறணை Posh
341) தோறணையர் Posh Peopl
342) தோல் வெடிப்பு நோய் Pellagra
343) நகரக அகராதி Urban Dictionary
344) நகர் படி
345) நகர்த்தி computer mouse
346) நடைச்சட்டம் Rollate
347) நடைபாதை / பக்கப் பாதை Sidewalk
348) நடைபேசி Walkie Talkie
349) நம் ஒளியலை You Tube
350) நன்றி தெரிவித்தல் நாள் Thanksgiving day
351) நன்னீர் மீன் Trout
352) நாடா Ribbon
353) நாடாப் புழு Tapeworm
354) நிகழமைவுக் காட்சி Reality Television Show
355) நிகழ்மை Probability
356) நிரப்ப உணவு Taco
357) நிலத்தடித் தொடரி / சுரங்கப்பாதை Subway
358) நிலாச்சோறு Potluck
359) நிறுத்தறை Parking Garage
360) நிறுத்திடம் Parking Lot/Car Park/Car Lot
361) நீர்த்துள்ளுந்து Water Scooter
362) நீர்நாய் Otter
363) நீலப்பறவை Bluebird
364) நீளுருளைப் பொரியல் French fries
365) நெகிழிப் பை Plastic bag
366) நெடுஞ்சாலைகள் highways and expressways
367) நெற்று அவரை Vanilla
368) நொப்பு audio
369) நொறுமா Biscuits/cookies
370) நேர்ச்சி Accident
371) நேர்ப்புப்பக்கம் Random page

372) நொறுவை(த் தீனி) Snacks
373) பசுந்தேநீர் Green tea
374) படர்வு Creep
375) படிப் பொறி Photocopier
376) பண்டகப் பெற்றிடம் Store Checkout
377) பண்டி station Wagon
378) பண்ணை farm
379) பதினகவை Teenage
380) பதினகவையர் Teenager
381) பதுமம் 10,00,00,00,00,00,000
382) பந்தய ஊர்தி Race car
383) பந்தய ஊர்தி Race car
384) பரத எண் 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
385) பரவிசை Pop Music
386) பரிசுப் பொதி Gift Parcel
387) பலகணி Window
388) பலதலை கொடூரி many headed monster(< Latin mōnstrum)
389) பல் துரப்பணம் Dental Drill
390) பழுதுகால வண்டி Breakdown truck
391) பழைய உந்து old car
392) பளுவை ஊர்தி fork truck
393) பள்ளிப்பேருந்து School bus
394) பறக்கும் உந்து Flying car
395) பறக்கும் பூச்சி flying insect
396) பறத்தூர்தி Flying vehicle
397) பறிதல் farting
398) பற்றவைப்பி Lighter
399) பனிச் சறுக்கு வண்டி Sledge/sleigh
400) பனிநில ஊர்தி Snowmobile

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்