அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 401-500

401) பனிப்புயல் Blizzard
402) பனிமாசு / மூடுபனி Mist
403) பனியேடு/பனிக்கூழ் Icecream
404) பனியேட்டு வண்டி Icecream truck
405) பாசிகம் Chlorine
406) பாய்மரப் படகு Sailboat
407) பார ஊர்தி fork hoist
408) பார வண்டி forklift truck
409) பாலடை உறை Quesadilla
410) பாலேடு / குழைமம் Cream
411) பால் கலம் Milk jug
412) பால் பெட்டி Milk carton
413) பால் வீதி Galaxy
414) பாவனம் Meme
415) பாறை உலவி Europa
416) பாற்கட்டி அராவி Cheese Grater
417) பி.ஒ.நி :பிரித்தானிய ஒலிபரப்பு நிறுவனம் BBC:British Broadcasting Corporation
418) பிசை இனியம் Doughnut / Donut
419) பிரமகற்ப எண் 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
420) பிறர் சார்பில் வாழ்பவர், நாடோடி Hobo
421) பீற்றுக் குழல் Squirt Gun
422) புத்தாட்டர் Newbie
423) புல் வெட்டி Lawn mower
424) புற வெளி Outer space
425) பூச்சாண்டி Bogeyman
426) பெருங்குத்துப் பை/ மற்பை Heavy Bag /Punching Bag
427) பெருஞ் சீட்டாட்டம் Grand Slamwich
428) பெருநாய் Bulldog
429) பெருமங்கல மெழுகு Birthday Cake Candle
430) பெரும் பறவை Bigbird
431) பெருவிருப்பக் கட்டாய மனப்பிறழ்வு obsessive compulsive disorder
432) பெற்றிடம் Store checkout
433) பொதியுந்து Pickup Truck
434) பொதுக் கழிப்பிடம் Publicrestroom
435) பொய்ப் பல் Denture
436) பொய்ப் பல் Denture
437) பொழுது போக்கு மையம் Entertainment Center
438) பேணல் கரடி Care Bear
439) பேரடியன் > பேரடிக் குரங்கன் Bigfoot
440) பேராயிரம் Million
441) பேருந்து Bus
442) பேருந்து Bus
443) போதை மயக்கத்தில் வண்டி இயக்குதல் OWI:Operating while intoxicated
444) போதை மயக்கத்தின் பொழுது வண்டி ஓட்டுதல் DWI: driving while intoxicated
445) போதைத் தாக்கத்தில் ஓட்டுதல் DUI : driving under the influence of drugs or alcohol
446) போதைத்தாக்கத்தில் வண்டி இயக்குதல் OVI: operating [a] vehicle under the influence of alcohol or drugs
447) பைம்மா Kangaroo
448) பையெலி Beaver
449) ம(திரையிட மறுப்பு.) R(Refusal to certify).
450) மகிழுந்து Car
451) மஞ்சள் தேநீர் Turmeric Tea
452) மடி கணிணி Laptop
453) மட்டக் குதிரை Pony
454) மத எதிர் கொள்கை Heresy
455) மதியிறுக்கம் Autistic Spectrum Disorder
456) மதுவக ஊழியர் Bartender
457) மந்திர விரிப்பு Magic Carpet
458) மரவட்டை Millipede(wood louse)
459) மருந்தூசி Injection Needle , Hypodermic Needle
460) மலங்குச் சிறுமி Eel Girl
461) மலரி Blossom
462) மழிப்பி Razor
463) மனஉளைச்சல் Frustration
464) மனித உருவேற்றப்பட்ட நாய் Anthropomorphic Dog
465) மனையாள் கவர்வு Wife Being Stoled
466) மனைவணிக முகவர் Estate Agent
467) மாச்சுருள் Macaroni
468) மாத்தேறல் / தோப்பி beer
469) மாந்திரன் Cyborg
470) மாழை Metal
471) மாழை உணர்த்தி Metal detector
472) மாற்றத்தக்க உந்து Convertible car
473) மாற்றுப்பாலினர் Transsexual/Transgender
474) மிடா Casket
475) மிதி இழுவை Cycle Rickshaw
476) மிதி படகு Boatercycle
477) மிதிகை /விசையுருளி Scooter
478) மிதியம் Motorcycle/Motorbike
479) மிதியூர்தி Auto Rickshaw
480) மின் கட்டுப்பாடு Brownout
481) மின் கலப்பி Electric mixer
482) மின் சமைப்பி Crockpot
483) மின் தட்டளை Electrical outlet/ receptacle/ socket
484) மின் தொடர் Power Lines
485) மின் யாழி Electric guitar
486) மின்மாற்றிகள் Transformers
487) மின்னம்மி Electric Mixer Grinder
488) மின்னாக்ககம் Power plant
489) மின்னாக்கி Electric generator
490) மின்னியல் நாட்டிய இசை EDM / Electronic dance music
491) மின்னுந்து Electric car
492) மின்னேணி Elevator
493) மீ நாயகன் Super hero
494) மீ மாந்தன் Superman
495) மீட்பு ஊர்தி Recovery vehicle
496) மீட்புந்து Wrecker
497) மீளொலி யாழி Resonator guitar
498) மீன் தொட்டி Fish Tank
499) முகப்பு விளக்கு Head light
500) முகவாய்க்கட்டை Chin / Jaw

 

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்