ன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 101-200

101) ஒடுக்கப்படுதல் Repression
102) ஒட்டி Sticker
103) ஒட்டுயிரி Parasite
104) ஒதுக்கறை Closet
105) ஒப்பனை அறை Toilet Room
106) ஒப்பனை அறை Toilet Room
107) ஒருக்கம் Sameness
108) ஒலிப்பிக் கடிகாரம் Alarm Clock
109) ஒலிப்பிக் கடிகாரம் Alarm Clock
110) ஒல்லியன் Slenderman
111) ஒவ்வாமை Allergy
112) ஒவ்வாமை குறுமி Dwarf planet Eris
113) ஒளி யூடாப் பொருள் Opaque Object
114) ஒளி விலகல்/கதிர்ச்சிதர்வு Refraction
115) ஒளியூடிப் பொருள் Transparent object
116) ஒளிர் விளக்கு Flashlight
117) ஒற்றைக் கொம்பன் Unicorn
118) ஓங்கில் / கடற்பன்றி Dolphin
119) ஓடு Tile
120) ஓநாய் மனிதன் Werewolve
121) ஓய்வறை Rest Room
122) கசகசம் Opio
123) கடமான் Moose
124) கடல் வானூர்தி Seaplane
125) கடற்கோழி Penguin
126) கடனட்டை Credit Card
127) கடுகதி High Speed
128) கடை Obsovare
129) கட்டுகுழிக் குழாய் Sump Pump
130) கணக்கி Calculator
131) கணப்பு Fireplace
132) கணிணி விசைப்பலகை Computer Keyboard
133) கண்காணி Episcopus
134) கதிரவன் மாடம் Sun Parlor
135) கதிராடி sun glass
136) கதிரொளிக் கூரை Sunroof
137) கதிரொளிக் கூரை Sunroof
138) கபி Ape
139) கராஅம் Alligator
140) கரி அடுப்பு வாட்டி Charcoal Grill
141) கரிக்கோல் Pencil
142) கரு விளக்கு Black Light
143) கருங்குழி Black Hole
144) கருந்தேநீர் Black tea
145) கரும்பறவை Blackbird
146) கருவாய் துழாவுதல் cunnilingus
147) கலப்பி Blender
148) கலப்பிசை Blues Music
149) கலவை வண்டி Cement Truck
150) கலன் வண்டி Tank Truck
151) கல்யானை Rhinoceros
152) கவை Busy
153) கழுவு நீர்மம் Dishwashing Liquid
154) கழுவு பொறி Pressure Washer
155) களை வெட்டி Weed Eater
156) கறி அப்பம் Hamburger
157) கறித்துண்டம் Steak
158) கற்ப எண் Trillion
159) கற்பனைத் தீவிற்கான சண்டை BFDI: Battle for Dream Island
160) கற்பித உயிரி Cryptid
161) கனமாழை இசை Heavy Metal music
162) காசாளர் Cashier
163) காணாட்டம் Video Game
164) கார நறுமண உணவு Spices And Spicy Food
165) காரச்சோமாரி Hot Dog
166) காலணி Papoutsi
167) காலணிப் பெட்டி Shoebox
168) காலுறை Stockings
169) கால் வருடி Foot Massager
170) காவல் ஊர்தி Police Car
171) காழநீராக்கி Coffee Maker
172) காழநீர் Coffee
173) காழ் அரவை Coffee Grinder
174) காற்று ventus
175) காற்று ஒலி்ப்பான் Air Horn
176) காற்றுப் பை Air Bag
177) கிச்சலிப் பழம் Orange
178) கிச்சிலிப் பழச் சாறு Orange Juice
179) கிண்ண இன்மா Cupcake
180) கிண்ண வெதுப்பம் Muffin
181) கிண்ணி Buttercup
182) குச்சிப் பண்டம் Lollipop
183) குடித்து விட்டு ஓட்டுதல் Drink Driving
184) குடிப்பிக் கலன் Soda Can
185) குடும்ப மரம் Family Tree
186) குடும்பத்தடம் Family Echo
187) குண்டு Bullet
188) குதநோய் Rectal Disease
189) குப்பி Bottle
190) குப்பை Garbage
191) குப்பை அகற்றி garbage disposal
192) குப்பை முறம் Dustpan
193) குப்பை வண்டி garbage truck
194) குப்பை வாளி Trash Can
195) குப்பை வைப்பு மனநிலை Compulsive Hoarding Disorder
196) குப்பைத் தொட்டி Dumpster
197) குமளிச் சாறு / சீமை இலந்தைச் சாறு Apple Juice
198) குமிழி Bubbles
199) குமிழ் விளக்கு Lightbulb
200) குழி அப்பம் Waffle

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்