அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 201-300

201) குழி யாட்ட ஊர்தி Golf Cart
202) குளியலறை வடிகுழி/ குழிசி > குளியல் குழிசி Bathroom Sink
203) குளிர்காலத் தோட்டம் Winter Garden
204) குளிர்ப்பி Air conditioner
205) குளுமைக் கண்ணாடி Cooling Glass
206) குறளன்/குறளி Midgets
207) குறிக்கோல் Marker
208) குறிப்பலகை Dartboard
209) குறும்பி Earwax/Cerumen
210) குறை வுணா Junk Food
211) குறைத் துடிப்பு நோய் Bradycardia
212) கூம்பு தித்தி Candycorn
213) கொட்டு வண்டி Dump Truck
214) கொதிசாறு Soup
215) கொத்திறைச்சி Sausage
216) கேட்புதவிப்பொறி(கேட்பி) Hearingaid
217) கேளிக்கைப் பூங்கா Amusement park
218) கேளிக்கைப் பூங்கா Amusement park
219) கோளுதிரி Asteroid
220) கை உலர்த்தி Hand Dryer
221) கை விலங்கு Handcuff
222) கை விளக்கு Torch Light
223) கைக் கணிணி Tablet Computer
224) சகடி Shopping Cart
225) சக்கரக் கைவண்டி Wheelbarrow
226) சங்கஎண் 1,00,00,00,00,00,00,000
227) சப்பை வட்டை Flat tire
228) சமனி Bulldozer
229) சமையல் மேசை Kitchen Table
230) சம்மட்டி Hammer
231) சரடு அல்லது கயிறு/இழை String
232) சலவைத்தூள் Laundry Detergent
233) சலவைப் பொறி Washing Machine
234) சறுக்கு உருளை Rollerskate
235) சறுக்குமிதி Skateboard
236) சாக்கடை நீர் Sewer Water
237) சாக்கடைப் புழை Manhole
238) சாணக்குவியல் Cock
239) சாலப்பள்ளிப்பேருந்து The Magic School Bus
240) சாலை கடக்குமிடம்/குறுக்கு நடைபாதை Crosswalk
241) சிதை பொருள் Decaying Matter
242) சிப்பம் /பொதிவு Pack
243) சிலந்தியன் Spiderman
244) சிறு சுமையூர்தி Jitney
245) சிறு பார வண்டி Semi truck
246) சிறுமலை Little Rock
247) சிறுமை Junk
248) சீமை ஆல் Oak Tree
249) சுட்டுரை Twitter
250) சுமை Luggage
251) சுமை ஏற்றி Lift Truck
252) சுருங்கை Tunnel
253) சுவரொட்டி Wallpaper
254) சுவை நீர் Syrup
255) சுழல் விளக்கு/சுழல்வொளிர்வு Strobe Light
256) சுழற் கதவு Revolving Door
257) சூடேற்றி Heater
258) சூட்டடுப்பு Oven
259) சூரல் Fern
260) சூரியக் குடும்பம் Solar System
261) சூரியக்கொட்டாரம் Sun Porch
262) சூரியமாடம் Solarium
263) செஞ்சிறுமரம் Dogwood < dagwood)tree
264) செஞ்சுருள் நொறுவை Red Spicy Cheetos
265) செந்தசைக்கனி Raspberry
266) செந்நெல்லி Cranberry
267) செப்பு, வெண்கலம் Copper And Bronze
268) செம்புற்றுப் பழம் Strawberry
269) செம்மரம் Redwood
270) செம்மூக்குக் கலைமான் / செம்மூக்கி Red Nosed Reindeer
271) செவி ஒலிப்பி Headphone
272) செவிச்செருகி Earplug
273) செவ்வணில் Chipmunk
274) செவ்வண்மி Phobos
275) செவ்விசை யாழி Classical guitar
276) செவ்வை Correctness
277) செழுமிசை யாழி Folk guitar
278) சேண்மக் கோள் Neptune
279) சேண்மியம் Pluto
280) சேலாப்பழம் Cherry
281) சோளப் பொறிப்பி Popcorn Popper
282) சோளம் corn
283) தசைக்கனி Berry
284) தடைப்பி Brake
285) தட்டிசை Hip Hop
286) தண்கலன் Refrigerator
287) தண்ணீர்ப்பூசணி Watermelon
288) தந்தையர் நாள் Father’s Day
289) தலைக்கவசம் Helmet
290) தவிட்டி மா Brownie
291) தளம் சூடேற்றி Space Heater
292) தள்ளாட்ட நடை Toddle
293) தள்ளாட்டத்தில் வண்டி ஓட்டுதல் DWI Driving while impaired
294) தள்ளுபெட்டி Trolley Suitcase
295) தனிப்பயன் தோணி Personal Watercraft/PWC,
296) தனிப்பாதை drive way or drive in
297) தனியறை Florida Room
298) தன்னெடுப்பு விருந்து Buffet
299) தாரை வானூர்தி Jet Aircraft
300) தாவு நடைக்கோல் Kolon

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்