(ஈராயிரம் துறைகளின் தமிழ்ப் பெயர்கள் 1676-1680 இன் தொடர்ச்சி)

1681. வாயு விசையியல் Aeromechanics

1682. வளிம அசைவியல்               Gas kinematics

1683. வளிம இயங்கியல்               Gas dynamics

1684. வளிம விசையியல்               Gas mechanics

1685. வாயுவெப்ப இயங்கியல்   Aerothermodynamics

1686. வளிமண்டல இயற்பியல்  Atmospheric Physics

1687. வளிமண்டல ஒலியியல்     Atmospheric Acoustics

1688. வளிமண்டல ஒளியியல்     Atmospheric Optics

1689. வளிமண்டலவியல்             Atmospherology

1690. வளிமவியல்              Pneumatics

pneuma என்னும் கிரேக்கச் சொல்லின் பொருள் காற்று.

அழுத்தப்பட்ட வளிமம் குறித்து ஆராயும் துறை.

எனவே வளிம இயல் > வளிமவியல் எனப்படுகிறது.

(தொடரும்) 

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்,
அறிவியல்வகைமைச்சொற்கள் 3000