ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 376-404

 1. மின்னெசோட்டா – Minnesota
 2. முரியெல் பாகி – Muriel Bagge
 3. மெக்கனால்டு(Ronald McDonald
 4. மெக்கியூன் – McQueen
 5. மெச்சிகன் – Mexican
 6. மெச்சிகோ – Mexico
 7. மிட்சுபிசி -Mitsubishi
 8. மியாமி – Miami
 9. மின்னி – Minnie
 10. மின்னெசோட்டா – Minnesota
 11. முரியெல் பாகி – Muriel Bagge
 12. மெக்கனால்டு(Ronald McDonald
 13. மெக்கியூன் – McQueen
 14. மெச்சிகன் – Mexican
 15. மெச்சிகோ – Mexico
 16. மெயினே/ மேயின் – Maine
 17. மெருக்குசியோ – Mercutio
 18. மே – May
 19. மேக்குபெத்து – Macbeth
 20. மேட்டல் இங்கு – Mattel, Inc.
 21. மேத்தியூ பைகே தாமன் – Matthew Paige Damon
 22. மேரிலாந்து – Maryland
 23. மேர்சி இயான்சன் ஒகோசி – Mercy Johnson Okojie
 24. மைக்கலாஞ்சலோ டி உலொடோவிக்கோ புவோனரோட்டி சிமோனி – Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
 25. மைக்கிரோ சாட்டு – Microsoft
 26. மைக்கேல் ஏஞ்சல் – Michelangelo
 27. மைக்கேல் பில்லர் – Michael Piller
 28. மொரோக்கோ – Morocco 
 29. யாகசன் – Jackso