கணம்-Cirrostratus kalaicho,_thelivoam0176. கணம்-Cirrostratus

 

கணம்

அடுத்த அடுக்கில் 8000 பேரடி(மீட்டர்) உயரத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக உள்ள குவியடுக்கு முகிலின் பெயர் கணம்.

மழைக் கணம் சேக்கும் மா மலைக் கிழவன் (புறநானூறு : 131.1)

அமிழ்துதிகழ் கருவிய கணமழை தலைஇக் (பதிற்றுப்பத்து : 17.11)

இவ்வாறு இடி, மின்னல் இணைந்த மழை முகிலைக் கணம் எனச் சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன. இதனையே சிர்ரோசுதிரட்டசு/Cirrostratus எனக் குறிப்பிடுகின்றனர்.

கணம்-Cirrostratus

– இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்