(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்: 346-354 தொடர்ச்சி)

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 355-361

(சொல், மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

355. காவி வசுத்திரம்    —        துவராடை

356. தவசிகளின் ஆசிரமம்      —        நோன்புப்பள்ளி

357. இயந்திரம்           —        பொறி

358. முத்திரை மோதிரம்         —        பொறியாழி

359. விவாகச் சடங்கு  —        மணவினை

360. நட்சத்திரம்           —        விண்மீன்

நூல்      :           சித்தார்த்தன் (1918)

நூலாசிரியர்      :           அ. மாதவையர்

அருஞ் சொல் உரை      :           அ. மாதவையர்

361. சுவதேச கீதங்கள் – நாட்டுப்பாட்டு

1907 – ஏப்பிரல் – தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் இந்தியா என்ற வார ஏடு உதயம். அதன் ஆசிரியரானார் பாரதியார். ‘பாலபாரதம்’ என்ற ஆங்கில இதழையும் பொறுப்பேற்று நடத்தினார்.

1908 – தாம் பாடிய ‘சுவதேச கீதங்கள்’ என்ற பாடல் தொகுதியை வெளியிட்டார்.

1918 – பரலி சு. நெல்லியப்பர் சுதேச கீதங்களை நாட்டுப் பாட்டு என்ற பெயரால் பிரசுரம் செய்தார்.

நூல்      :           பாரதியார் கவிதைகள். செப்டம்பர் – 1993

தொகுப்பாளர்  :           சுரதா கல்லாடன்

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்