(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்: 417-420 தொடர்ச்சி)

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 421-425

(சொல், மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

421. Cinema – படக்காட்சி

இவ்வழகிய நகரத்தில் நானாவித வியாபாரத் தலங்களும், கைத்தொழிற் சாலைகளும், நீதிமன்றங்களும், உயர்தரக் கலாசாலைகளும், நாடக மேடைகளும்; சினிமா (படக்காட்சி) நிலையங்களும், கண்காட்சித் தோட்டங்களும், கடற்றுறைமுக வசதிகளும், மற்றும் மக்கள் தத்தம் மனதிற் கேற்றவாறு களிப்பூட்டும் விநோத விசித்திரங்களும், இன்னும் பல்வேறு செளகரியங்களும் ஒருங்கே அமைந்திருப்பதால் பற்பல தேயத்தினரும் இச்சென்னை மாநகரை வாழத்தானமாகக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றார்கள்.

நூல்   :           குடியால் கெட்ட குடும்பம் (1921). பக்கம் – 4

நூலாசிரியர்         :           ‘தமிழ் நாவலர்’ எசு.கே. கோவிந்தசாமிப் பிள்ளை.

422. சகப்பாங்கு   –           உலகநடை

423. அன்னமயம்  –           சோற்றுருவம்

424. சலதாரை       –           சாக்கடை

நூல்   :           சின்மயதீபிகை (1921)

நூலாசிரியர்         :           முத்தைய சுவாமிகள், குமாரதேவராதீனம்

விருத்தியுரை       :           காஞ்சிபுரம் இராமாநந்த யோகிகள்

425. பாலசுப்பிரமணி(ய  முதலியார், ம.பி.ஏ.,பி.எல்.)

இளமுருகனார் (1921)

இவர் 1944இல் பள்ளத்தூரிலும், 1948இல் யாழ்ப்பாணத்திலும் சைவ சித்தாந்த சமாச ஆண்டு விழாக்களில் தலைமை வகித்தவர். சமாசச் செயலாளராக (1921-1943) 22 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தொண்டாற்றியவர்.

சைவ சித்தாந்த மகா சமாசம் பொன் விழா மலர்

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்