(தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 203-207தொடர்ச்சி)

(சொல் மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன.மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

208. புருசார்த்தம்    –   தக்க நலம்

209. பரிசுத்த (இசு)தானம் –   தூய நிலம்

210. துர்கதி –   பொல்லா நெறி

நூல்   :           பகவத்(து) கீதை வெண்பா (1906)

நூலாசிரியர்                     வாதிகேசரி சிரீ அழகிய மணவாள சீயர்

211. Cultivators         :           பயிரிடுகிறவர்கள்

212. Sea Custom                   கடல்வரி

இதழ் :           விவகாரி (1906), புத்தகம் இலக்கம் 1

இதழாசிரியர்                   ஏ. நடேசபிள்ளை, வக்கீல், மாயவரம்

(தொடரும்)

வமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்