அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 501-598: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 501-598 501) முச்சக்கர வண்டி Tricycle502) முடி திருத்தல் Haircut503) முடிமூடிக் குரங்கு Gorilla504) முடியிலித் துன்னெலி Naked Mole Rat505) முட்டை அடுக்கடை Slamwich506) முதலை Gavial507) முதுகுப் பை Backpack508) முதுகுப் பை Backpack509) முப்பருவ அறை Three Season Room 510) மும்மடலி Trilobite511) மும்மடிச் சோளம் Nachos512) முரட்டுத் தோலி Pachyderm513) முரல் ஒலி Buzzing sound514) முரல் பறவை Hummingbird515) முள்ளி Cardoon516) முற்ற அரங்கம் Patio Room517) முற்ற நாற்காலி Patio Chair…

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 401-500: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 401-500 401) பனிப்புயல் Blizzard402) பனிமாசு / மூடுபனி Mist403) பனியேடு/பனிக்கூழ் Icecream404) பனியேட்டு வண்டி Icecream truck405) பாசிகம் Chlorine406) பாய்மரப் படகு Sailboat407) பார ஊர்தி fork hoist 408) பார வண்டி forklift truck409) பாலடை உறை Quesadilla410) பாலேடு / குழைமம் Cream411) பால் கலம் Milk jug412) பால் பெட்டி Milk carton413) பால் வீதி Galaxy414) பாவனம் Meme415) பாறை உலவி Europa416) பாற்கட்டி அராவி Cheese Grater 417) பி.ஒ.நி :பிரித்தானிய…

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 301-400: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 301-400   301) தாள் துண்டிப்பிக் கருவி paper shredder302) தாள் பிடிப்பி Paper Clip303) தாள் வானூர்தி/ தாள் அம்பு Paper Plane, Paper Aeroplane( Uk), Paper Airplane (Us), Paper Glider, Paper Dart 304) தானி இசைப்பெட்டி Jukebox305) தானியங்கி உந்து Robotic Car306) திசைகாட்டி Compass307) திணைப்படம் Map308) தித்தியன் (>தித்தி மனிதன்) Candyman309) திரி இடியப்பம் Spaghetto310) திருட்டு எச்சரிக்கை யொலி burglar alarm311) திருட்டுத் தடுப்பொலி Store Exit Antitheft Alarm312)…

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 201-300: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 201-300 201) குழி யாட்ட ஊர்தி Golf Cart202) குளியலறை வடிகுழி/ குழிசி > குளியல் குழிசி Bathroom Sink203) குளிர்காலத் தோட்டம் Winter Garden204) குளிர்ப்பி Air conditioner205) குளுமைக் கண்ணாடி Cooling Glass206) குறளன்/குறளி Midgets207) குறிக்கோல் Marker208) குறிப்பலகை Dartboard209) குறும்பி Earwax/Cerumen210) குறை வுணா Junk Food211) குறைத் துடிப்பு நோய் Bradycardia212) கூம்பு தித்தி Candycorn 213) கொட்டு வண்டி Dump Truck214) கொதிசாறு Soup215) கொத்திறைச்சி Sausage216) கேட்புதவிப்பொறி(கேட்பி) Hearingaid 217) கேளிக்கைப்…

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 101-200: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 101-200 101) ஒடுக்கப்படுதல் Repression102) ஒட்டி Sticker103) ஒட்டுயிரி Parasite104) ஒதுக்கறை Closet105) ஒப்பனை அறை Toilet Room106) ஒப்பனை அறை Toilet Room107) ஒருக்கம் Sameness108) ஒலிப்பிக் கடிகாரம் Alarm Clock109) ஒலிப்பிக் கடிகாரம் Alarm Clock110) ஒல்லியன் Slenderman111) ஒவ்வாமை Allergy112) ஒவ்வாமை குறுமி Dwarf planet Eris113) ஒளி யூடாப் பொருள் Opaque Object114) ஒளி விலகல்/கதிர்ச்சிதர்வு Refraction115) ஒளியூடிப் பொருள் Transparent object 116) ஒளிர் விளக்கு Flashlight117) ஒற்றைக் கொம்பன் Unicorn118) ஓங்கில் /…

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள் அறுநூறு: 1-100: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

அன்றாடப் பயன்பாட்டுச்சொற்கள்: 1-100:   ‘வெருளி அறிவியல்’ நூலில் இடம் பெற்றுள்ள கலைச்சொற்கள் நீங்கலான பிற பயன்பாட்டுச்சொற்கள் பட்டியல் அளிக்கப்படுகின்றது. ஒரு பொருளைக் குறிக்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்களும் உள்ளன. நூல் பயன்பாட்டிற்கேற்ற சொற்கள்தான்தரப்பட்டுள்ளன. எனவே, இது சரி, அது தவறு என்ற கருத்துரை வேண்டா. அதே போல் நேர் பொருளாக இல்லாமல் பயன்பாட்டிற்கேற்பவும் சொற்கள் அமைந்திருக்கும். சான்றாக subway என்றால் சுரங்கப்பாதை என்றுதான் பொருள். பழந்தமிழில் சுருங்கை என்றனர். அதையே பயன்படுத்தலாாம். எனினும் நிலத்தடிப்பாதையில் செல்லும் தொடரிகளையும் subway  என்றுதான் குறிப்பிடுகின்றனர். எனவே,…

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 376-404 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 376-404 மின்னெசோட்டா – Minnesota முரியெல் பாகி – Muriel Bagge மெக்கனால்டு(Ronald McDonald மெக்கியூன் – McQueen மெச்சிகன் – Mexican மெச்சிகோ – Mexico மிட்சுபிசி -Mitsubishi மியாமி – Miami மின்னி – Minnie மின்னெசோட்டா – Minnesota முரியெல் பாகி – Muriel Bagge மெக்கனால்டு(Ronald McDonald மெக்கியூன் – McQueen மெச்சிகன் – Mexican மெச்சிகோ – Mexico மெயினே/ மேயின் – Maine மெருக்குசியோ – Mercutio மே – May…

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 301-375 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 301-375   நோன்சோ தியோபி – Nonso Diobi நோவா கிளாசு -Noah Glass பசுடெர் பாசுடெர் – Buster Baxter பட்டான் -Bataan பமீலா ஆண்டெர்சன் – Pamela Anderson பருனாபாய் – Burna Boy பாஃகோயிஃகோயி – Pohoehoe பாங்கி வெ. – Banky W பாசி பாபு (இசுபாங்குபாபு) – SpongeBob பாசுடன் – Boston பாடன் இரெளசு – Baton Rouge பாபிலோ – Pablo பாரினி – Barney பார்பி – Barbie…

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 226-300 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 226-300 செபுரி நோயல் – Jeffrey Noel செம் – Gem செயென் – Cheyenne செரி தெயிலர் – Jeri Taylor செவருலெட்டு – Chevrolet செனரல் மில்சு General Mills செனீபர் அனித்தன் – Jennifer Aniston சேகா – Sega சேடன் – Sedan சேலம் – Salem சோசுவா புரூக்கசு – Joshua Brookes சோனதன் மோரிசு – Jonathan Morris சோனி – Sony சோனிகன் – Sonic சைமன் மரியசு –…

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 151-225 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 151-225  கரோல் வோடர்மேன் – Carol Vorderman கலபர்சான் – Calabarzon கலராடோ – Colorado கலிபோருனியா – California கலிலியோ கலிலி – Galileo Galilei கலோ கார்தசியன் – Khloe Kardashian கன்சாசு – Kansas காஃபின் – Caffeine காஃவா – Kaffa காதரீன் ஓ நெயில் – Kathleen o’neil காரலோசு இரமோன் – Carlos Ramon கார்ஃபீலடு – Garfield கார்சன் – Carson கிங்குசிலேய் சின்வெயிக்கு ஒகோன்குவோ – Kingsley Chinweike…

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 76-150 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 76-150    76. இயேசன் ஈத்தர் – Jason Ethier 77. இயேம்சு மா ரிட்டினவு – James Martineau 78. இயேன் இரீடு – Janeread 79. இரஃபேல் – Raphael 80. இரத்துபரன் – Ratburn 81. இராசீ – Razzie 82. இராசுபெறி – Raspberry 83. இராடு சுதீவரட்டு – Rod Stewart 84. இராட்டுவைலர் (மேய்ப்பு நாய்) – Rottweiler 85. இராட்டென் – Rotten 86. இராபர்ட்டு உலூயிசு மே –…

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 26-75 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 26-75   26.அகத்தா – Augusta 27.அகுன்னாரைடு – Agunnaryd 28.அடாஃல்பு இட்டுலர் – Adolf Hitler 29.அடோல்பி  சாச்சு – Adolphe Sax 30.அந்தோணி மன்சிநெல்லி – Anthony Mancinelli 31.அரிசோனா – Arizona 32.அலாசுகா – Alaska 33.அலாதீன் – Aladdin 34.அலிபாபா – Alibaba 35.அவாய் – Hawaii 36.அன்னீ இடிபியா – Annie Idibia 37.ஆகத்து – August 38.ஆசியா – Asia 39.ஆட்டின்/ஆசுடின் – Austin 40.ஆண்டெசு -Andes 41..ஆப்பிரிக்கா -Africa 42.ஆரிகன் –…

1 2 18