(இணையக்கல்விக்கழகத்தின் சீர்மையற்ற தேடுபொறிகள் – 8 தொடர்ச்சி)

 

thedupori-thalaippu

9

கலித்தொகை:

முகப்பிலும் பாடல் பகுதியிலும் தேடுதல் இல்லை. பாடலுடன் கூடிய உரைப்பக்கங்க ளிலும் தேடுதல் பொறியும் இல்லை (பட உரு 51).

படஉரு51

படஉரு51

ஆனால், நேரடியாக உரைக்குச் சென்றால், உரைப்பக்கங்களில் ‘பக்க எண்’ தேடல் வருகிறது (பட உரு 52).

படஉரு52

படஉரு52

உரைப்பக்க அட்டவணை மேற்புறத்தில் உள்ள தேடுதலைச் சொடுக்கினால் ‘பக்கம் தேடல்’, ‘சொல் தேடல்’ வருகின்றன(படவுருக்கள் 53 & 54)

படஉரு53

படஉரு53

படஉரு54

படஉரு54

இவ்வாறு, உரைப்பக்கத்தை அணுகும் முறைக்கேற்ப, தேடலின்மை, பக்க எண் தேடல், பக்கமும் சொல்லும் தேடல் என்ற முரண்பாட்டு நிலை தேவைதானா?

அகநானூறு: முகப்பு இடப்பக்க அட்டவணையில் தேடுதல் பகுதியில் ‘சொல் தேடல்’ குறிக்கப் பெற்றுள்ளது(படவுருக்கள் 55 & 56).

ஆனால், பாடல் பக்கங்களில் தேடுதல் வாய்ப்பு இல்லை(பட உரு 57).

அதுபோல், பாடல் பகுதியுடன் இணைந்த உரைப் பகுதியிலும் எவ்வகைத் தேடுதல் பொறியும் இல்லை (பட உரு 58).

படஉரு55

படஉரு55

படஉரு56

படஉரு56

படஉரு57

படஉரு57

படஉரு58

படஉரு58

   (தொடரும்)

-இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ilakkuvanar thiruvalluvan+