(அகரமுதல 100, புரட்டாசி 24, 2046 / அக்.11, 2015 தொடர்ச்சி)

 

thedupori-thalaippu

15

காப்பிய இலக்கியங்கள்

அட்டவணை – 03

attavanai03,thedupori.1.1

  பெருங்கதை உரை மூலப்பக்கத்திலேயே உருவாகிறது. பிற வற்றிற்குத் தனிப் பக்கமாகப் பெட்டிச் செய்திபோல் வருகின்றது.

  அடுத்துள்ள சமய இலக்கியப் பகுதிகளில் தேடுபொறி வாய்ப்பு குறித்துத் தனித்தனியாகக் காணாமல் அடுத்துவரும் அட்டவணை மூலம் காணலாம்.

(தேடுதல் தொடரும்)

-இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்