ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 26-75  

26.அகத்தா – Augusta

27.அகுன்னாரைடு – Agunnaryd

28.அடாஃல்பு இட்டுலர் – Adolf Hitler

29.அடோல்பி  சாச்சு – Adolphe Sax

30.அந்தோணி மன்சிநெல்லி – Anthony Mancinelli

31.அரிசோனா – Arizona

32.அலாசுகா – Alaska

33.அலாதீன் – Aladdin

34.அலிபாபா – Alibaba

35.அவாய் – Hawaii

36.அன்னீ இடிபியா – Annie Idibia

37.ஆகத்து – August

38.ஆசியா – Asia

39.ஆட்டின்/ஆசுடின் – Austin

40.ஆண்டெசு -Andes

41..ஆப்பிரிக்கா -Africa

42.ஆரிகன் – Oregon

43.ஆரிலண்டோ – Orlando

44.ஆரிலிண்டன் – Arlington

45.ஆரினால்டு – Arnold

46.ஆரினால்டு மாத்தியூ பெரிலிசுடெயின் – Arnold Matthew Perlstein

47.ஆருலந்தோ புளூம் – Orlando Bloom

48.ஆர்கன்சாசு – Arkansas

49.ஆர்தர் திமோத்தி இரீடு- Arthur Timothy Read

50.ஆலந்து – holland

51.ஆலன் – Alan

52.ஆலிவுடு – Hollywood

53.ஆல்ஃபிரடு இயோசெப்பு இட்சுகாக்கு – Alfred Joseph Hitchcock

54.ஆனலூலூ – Honolulu

55.(இ)சுபெயின் – Spain

56.இகனேசியோ நாச்சோ அனயா – Ignacio ‘Nacho’ Anaya

57.இங்குவார் காம்பிரடு – Ingvar Kamprad

58. இசுகூபிடூ – Scooby Doo

59.இசுதான் இலீ – Stan Lee

60.இடச்சு – Dutch

61.இடாய்ச்சு (செருமானியம்) – Deutsch

62.இடோரா- Dora

63.இடோரா வினிஃபிரடு – Dora Winifred

54.இதாஃகோ – Idaho

65.இயசுடின் திம்பருலேக்கு- Justin Timberlake

66.இயீன் மாருட்டீன் சார்கோட்டன் – Jean Martin Charcot

67.இயூகி – Yugi

68.இயூகோவு – YouGov

69.இயூசுடாக்கு – Eustac

70.இயூஞ்சி இதொ – Unji Ito

71.இயூனோ – Juneau

72.இயெலுடா – Zelda

73.இயென்னா மோர்கன் – Jenna Morgan

74.இயேக்கு – Jake

75.இயேக்கு பாலெர் – Jake Paul

(தொடரும்)
இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்