ஒலி பெயர்ப்புச் சொற்கள் 76-150 

 

76. இயேசன் ஈத்தர் – Jason Ethier

77. இயேம்சு மா ரிட்டினவு – James Martineau

78. இயேன் இரீடு – Janeread

79. இரஃபேல் – Raphael

80. இரத்துபரன் – Ratburn

81. இராசீ – Razzie

82. இராசுபெறி – Raspberry

83. இராடு சுதீவரட்டு – Rod Stewart

84. இராட்டுவைலர் (மேய்ப்பு நாய்) – Rottweiler

85. இராட்டென் – Rotten

86. இராபர்ட்டு உலூயிசு மே – Robert Lewis May

87. இராலீ – Raleigh

88. இரால்பி தென்னெலி – Ralphie Tennelli

89. இரிஃபி – Riff

90. இரிக்கு பெருமன் – Rick Berman

91. இரிச்சுமண்டு – Richmond

92. இலசாடா – Lazada

93.  இலா தொய இயாக்குசன் – La Toya Jackson

94. இலாசு ஏஞ்சல்சு – Los Angeles

95.இலாரி சுவாற்றசு Larry Schwartz

96. இலாரென் சில்லுடு – Lauren Child

97.  இலான்சிங்கு – Lansing

98. இலிசு பென்சன் – LIZ BENSON

99. இலிண்டல் எசியோபர் – LINDAL EJIOFOR

100. இலியம் நீசன் – Liam Neeson

101. இலினொய் – Illinoi

102. இலின் சுகெனிக்கு – Lynn Sukenick

103. இலைல் இலாவெட்டு – Lyle Lovett

104. இவான் வில்லியமிசு – Evan Williams

105. ஈ மோசி – Emoji

106. ஈஃபில் – Eiffel

107. ஈரான் – Iran

108. உக்கிரைன் – Ucrain

109. உடோர்சி – தோரிசி –

110. உண்டெருலி – Wunderlee

111. உதி நுவாச்சுக்குவு – Uti Nwachukwu

112. உரூத்து ஆண்டிலர் – Ruth Handler

113. உரோசம் – Rossum

114. உரோடு தீவு – Rhode Island

115. உரோபிளாகசு – Roblox

116. உரோமியோ சூலியட்டு – Romeo and Juliet

117. உலூசி ஆடரிலி – Lucy Adderley

118. உலூசித்தானியா – Lusitania

119. உலூசியானா – Louisiana

120. உலூசோன் – Luzon

121. உலூயிகி – Luigi

122. உலூயிசு செவரலெட்டு – Louis Chevrolet

123. உலூயிவில் – Louisville

124. உலோகன் பால் – Logan Paul)

125. உலோலா இரேய் – LOLA RAE

126. ஊட்டா – Utah

127. எகித்து – Egypt

128. எபிரேயர்/(இ)யூதர்கள் – Jews

129. எமினெம் – Eminem

130. எராசு – Eros

131. எரிக்கு நுடேசன் – Eric Knudsen

132. எலிம்தியாரைடு – Elmtaryd

133. எலுமோ – Elmo

134. எவேரட்டு சுமித்து – Everett M. Smith

135. எற்பிடியோ (இ)ரிவேரா குயிரினோ – Elpidio Rivera Quirino

136. ஏ.ஏ.மிலினி – A. A. Milne

137. ஏப்பிரல் – April

138. ஐசுலாந்து – Island

139. ஐன்சுலே அரியட்டு – Ainsley Harriott

140. ஒகையோ – Ohio

141. ஒலிம்பியா – Olympia

142. ஒலுபங்கோலே வெலிங்குடன் – Olubankole Wellington

143. ஓகி – Oggy

144. ஓக்கலகோமா – Oklahoma

145. ஓசிரிசு – Osiris

146. ஓண்டா – Honda

147. ஓமர் சிம்புசன் – Homer Simpson

148. கத்தீ ஓம்சு – Katie Holmes

149. கரேல் சாபேக்கு – Karel Čapek

150. (தென்)கரோலினா – (South)carolina

 

(தொடரும்)
இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்