கல்விப் பொறுப்பு யாருடையது?

பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார்