தமிழர் மலர்ச்சியே தமிழின் மலர்ச்சி

– சி.இலக்குவனார்