பெயர்:
மரு.வ. பொன்முடி

பணி:
மருத்துவப்பணி

தமிழுக்கு ஆற்றிவரும் தொண்டுகள்:
புணர்ச்சியிலக்கணத்தின் பயன்பாடுபற்றி எடுத்துரைத்தல். "தமிழ்வெல்லத்தாழி" என்னும் புணர்ச்சிவிளக்கநூலை வெளியிட்டிருத்தல்.

தமிழுக்கு ஆற்ற எண்ணியுள்ள செயல்கள்:
புணர்ச்சியில் பிழையற்றதாக நூல்களைத் திருத்திப்பதிப்பித்தல்

முகவரி:
முகவரி : எண் 1/1, கேலக்சியடுக்ககம், நுளம்பூர், சென்னை 37

மின்வரி: dr.ponmudi@gmail.com